Logo Bordro Plus

Patron Raporu Raportör
 

LOGO BORDRO PLUS

Logo Bordro Plus; Logo ürünleri olan Go Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro takip ve işleme programıdır.

Logo Bordro Plus modüler bir yapıya sahiptir. Temel modülü Sicil Yönetimi’dir.

Logo Bordro Plus, istenilen zaman dilim içinde Ücret Similasyonu Fonksiyonu ile zenginleştirilme olanağıda sağlar.

Logo Bordro Plus,  Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanların (4-a) tüm mevzuat ihtiyaçlarını tam olarak karşılarken esnek ve kolay kullanımı ile tüm işletmelerin ve mevsimlik işçi çalıştıran firmaların sicil ve ücret yönetimi konusunda gereksinimlerine cevap verir.

Logo Bordro Plus, Bordro işlemlerinin, yasal prosedürlerin ve raporların otomasyonu mevzuat bilgisi gerekliliğini minimize ederek iş gücü tasarrufu sağlar.

Logo Bordro Plus, sunduğu zengin özelliklerinin yanı sırakısa öğrenme süresi, basit ve çabuk şekilde uyarlanabilirliği ile de kurumların bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımdan maksimum fayda elde etmelerini sağlar. İNSAN KAYNAKLARI

SİCİL YÖNETİMİ
Sicil Yönetimi modülünde kurum çalışanlarının işe giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra çalışanlara ait çok detaylı bilgi takibi yapılır. Sicil Yönetimi’nin temelini teşkil ettiği İnsan Kaynakları uygulaması istenilen zaman dilimi içerisinde Bordro, Eğitim Yönetimi, Kurumsal Planlama, Eleman Seçme ve Yerleştirme Sistemi, Kariyer Planlama ve Performans Yönetimi gibi kurumun ihtiyaç duyduğu modüller ile zenginleştirilebilir. Sicil Yönetimi ile amaçlanan insan kaynakları çalışanlarının ofis yükünü azaltmak, çok çeşitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterici olmaktır. İnsan Kaynakları uygulamasının en önemli özelliklerinden biri esnek yapısıdır. Kurumlar kendi yapılarına göre çok sayıda alan ve parametreyi tanımlayabilir. Sicil Yönetimi modülünde de bu esneklik kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışanları ile ilgili bilgi takibini sağlıklı bir şekilde yapmalarına olanak tanır.

BORDRO
Kurumun personeli için ücretlendirme politikalarının belirlenip, puantaj kartlarının oluşturulduğu bölümdür. Üstün ürün özellikleri kurumları mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle uğraşmaktan ve rutin işlemlerden kurtarır. Bordro modülü, sigortalı personelin yasal işlemlerinde kesin çözüm sunmakla kalmayıp, standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın-yayın iş kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran kurumların ihtiyaçlarını da tam olarak karşılar. Uygulama Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi çalışanların tüm bordro işlemleri ile ilgili fonksiyonları gerçekleştirip yasal raporları sağlarken Kamu çalışanları ve Emekli Sandığı’na bağlı çalışanların bordro işlemleri için de çözüm oluşturur. Dövizli yapısı, mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği yeni uygulamaların kısa sürede uygulamaya eklenme güvencesi ve insan kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan ürün özellikleri ile Bordro modülü kurumlara, çalışanlarına sağlıklı ödeme yapma olanağının yanı sıra işgücü ve zaman tasarrufu da sağlar.


KURUMSAL PLANLAMA
İnsan Kaynakları uygulamasında Kurumsal Planlama ile kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adım ve kurallar oluşturulur. Modül kurumların amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için hangi fonksiyonların gerektiğinin belirlenmesini, bu fonksiyonları paylaşan departmanların birbiri ile uyumlu çalışmasını ve insan kaynakları unsurunun bu bölümlerde en etkin şekildekullanılmasını hedefler. Kurumsal Planlama modülünün temel yapı taşları iş tanımları, derece/basamak skalaları, pozisyon ağacı ve işgücü yönetimidir.


ELEMAN SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ
Günümüzde insan, tüm kurum ve işletmelere rekabet avantajı sunan en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Eleman seçme ve yerleştirme sistemi de, insan kaynağının verimli kullanılması sürecinin başlangıcıdır. Buna bağlı olarak bu modülün temel amacı başvuru sisteminin otomasyonu ve bu sistemin CV takibinden öte, ihtiyaca en uygun kişileri işe almak amacı ile iyileştirilmesidir.
Açık kadrolara en uygun elemanın seçimi insan kaynakları departmanının temel görevleri arasında yer alır. Eleman Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile açık kadrolar için gerekli bilgi ve yeteneğe sahip kişilerin tespiti ve gereksinimlere göre yerleştirilmesi amaçlanır. "Doğru işe doğru eleman" almayı amaçlayan İnsan Kaynakları’nın bu modülü, çalışanların kendilerine en uygun pozisyonlarda çalışmalarını sağlayarak hem motivasyonlarını artırmayı hem de işyerinin başarı grafiğini yükseltmeyi hedefler. Eleman Seçme ve Yerleştirme Sisteminde amaç başvuru bilgilerinden işe alma aşamasına kadar otomasyonu tüm sürece yayarak insan kaynakları departmanında çalışan kişilerin zaman problemini çözmek, yöneticilerin işe alma sürecinde karar almalarını kolaylaştırmak ve en önemlisi doğru işe doğru eleman almaktır.
Eleman Seçme ve Yerleştirme Sisteminde başvurular en basit anlamda sistemde takip edildiği gibi, eleman seçme ve yerleştirme işlemi bir süreç, bir proje gibi de takip edilir.EĞİTİM YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları uygulamasında Eğitim Yönetimi ile amaçlanan, çalışanların görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için gereken bilgi ve beceri gereksinimlerini sağlamaktır. İnsan gücünün tüm kurum ve işletmelerde rekabet avantajı olarak öne çıktığı günümüzde kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman çalışanlar verimli insan gücünün temelidir.
Her pozisyonun gerek duyduğu kritik bilgi ve becerilerin o pozisyon tarafından yürütülen işlerde maksimum faydayı sağlamasını, zaman içinde verilen yeni görevler için ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesini, eğitim fırsatlarının her çalışana tanınmasını sağlayarak motivasyonun artırılması bu modülden sağlanacak yararların başında gelir.
Eğitim Yönetimi hem şirket içi eğitimleri hem de şirket dışı eğitimleri düzenlemek, takip etmek, katılımcılar ile ilgili kayıtları tutmak, raporlamak ve maliyetleri hesaplamak için hazırlanmıştır.
İnsan Kaynakları uygulamasında kullanıcılara tanınan esneklik Eğitim Yönetiminde de kurum yapısına uygun tanımlamalara ve raporların alınmasına olanak tanır.KARİYER YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları uygulamasının Kariyer Yönetimi modülü ile kurum, çalışanlarının sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri sunduğu gelişme olanakları ile yönlendirerek insan kapitalini en uygun pozisyonlarda değerlendirir. Kariyer Yönetimi modülünde çalışanın o anki ilgi, bilgi, beceri ve yetenekleri belirlenerek bir kariyer stratejisi doğrultusunda ne yapmak istediğine, nerede ve nasıl yapmak istediğine yardımcı olmak hedeflenir. Kurumun iş stratejilerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için doğru “çalışan profiline” sahip olması gerekir. Doğru “çalışan profili” kurum dışından temin edilebileceği gibi şirket içi çalışanların farklı pozisyonlara kaydırılması ile de sağlanabilir. Kariyer Yönetimi modülü çalışanların emeklilik veya istifası ile boşalan ve kurumun büyümesi ile oluşan açık pozisyonlar için şirket içi yeteneklerin en iyi şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Geleceğe yönelik çalışan ihtiyaçlarını şirket içi çalışanlar ile karşılamak için Eğitim ve Performans Yönetimi modüllerinin de kariyer Yönetimi ile tümleşik çalışması çalışanın gerekli bilgi, beceri ve deneyim donanımını planlı bir şekilde edinmesini sağlar.
Kariyer planları ve hedefler, çalışanları gelişimleri için motive eder ve çalışanların sadece gelecekteki pozisyonlara hazırlanmalarının yanısıra bulundukları pozisyonlarda da maksimum performans ile çalışmalarını sağlar. Bireysel kariyer planları ve kurumun çalışanlarına gösterdiği ilgi kuruma bağlılığı artırır.
Kariyer yönetimi, kurum için yöneticilik potansiyeli olan çalışanların belirlenmesi, üst düzey pozisyonlara iç kaynak sağlanması, çalışanlarla kurumun ihtiyaçlarının denkleştirilmesi, kurum imajının iyileştirilmesi, olumsuz iş davranışı ve alışkanlıklarında azalma gibi olumlu sonuçlar sağlar.PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Yönetimi modülü çalışanların yöneticileri, bölüm ve diğer bölümlerdeki iş arkadaşları tarafından değerlendirilerek aldıkları geri beslemeler doğrultusunda liderlik özellik ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Performans değerlendirme süreci ve sonuçları gelişmesi gereken yetkinliklerin ve güçlü yönlerin farklı perspektiflerden değerlendirilmesine olanak tanıyarak çalışanların gelişimini olumlu yönde etkiler.
Etkin bir performans değerlendirme için yöneticiler performans değerlendirme sürecini gözlem ve hükümlere dayandırmak yerine daha bilimsel ve tüm şirket çalışanları tarafından kabul edilebilir nesnel bir sistem üzerine kurmalıdırlar. İnsan Kaynakları uygulamasında çalışanların performansını artırmak için çeşitli değerlendirme metodları uygulanabilir.
Performans değerlendirme çalışanların kontrolü için kullanılabileceği gibi; çalışanın hedefleri üzerine odaklanarak, performansını düşürecek problemlerin ortadan kaldırılmasına ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak tanır.
Performans Yönetimi modülü ile kurumlar performans değerlendirme yöntemlerini kolaylıkla otomasyona geçirebilecekleri gibi; hem hedeflere hem de yetkinliğe göre performans kriterleri oluşturabilirler.ZAMAN PLANLAMA VE YÖNETİMİ
Çalışanın zamanının iyi planlaması insan kaynakları yönetiminin toplam verime katkısı olan kritik süreçlerinden biridir. Bilgi çağı ve otomasyon süreç verimliliğini artırırken gerçekleştirme sürelerini de hatırı sayılır bir şekilde azaltmış ve zaman planlamasındaki hassasiyeti kritik bir şekilde artırmıştır. Bu ihtiyaçlara karşılık vermek üzere tasarlanmış olan Zaman Planlama modülü esnek yapısı ve pratik kullanımı ile kurumların, çalışan zamanını en iyi şekilde planlamasını ve kontrol etmesini sağlar. İzin yönetimi insan kaynakları çalışanlarını iş yükünden kurtarırken tüm çalışan aktivitelerinin planlanması ve kontrol edilmesi kurumların değerli insan kapitalinin zamanını en iyi sekilde yönetmelerini ve verimliliklerini arttırmalarını sağlar.Bordro Plus İle İlgili Bilgi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin...

 

                       
​​
© 2017 Dizayn Grup Tüm Hakları Saklıdır.